Uvjeti za produženi boravak 2019.

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Programom javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik grada Zagreba br. 28 od 21. prosinca 2018.), utvrđeni su uvjeti za produženi boravak

Produženi boravak – pravo na olakšice 

Za 2019. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka i to:

za učenike I., II. i III. razreda – 200,00 kuna,
– za učenike IV. razreda – 350,00 kuna.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan – lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

Prioritet pri uključivanju u produženi boravak imaju:

- djeca čija su oba roditelja zaposlena ili dijete/djeca zaposlenoga samohranog   roditelja, koji koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi;

- djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen;

- djeca s teškoćama u razvoju;

- djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja;

- djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima;

- djeca koja primaju dječji doplatak.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja – plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokaz o prebivalištu djeteta:
uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama – preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
2. dokazi o samohranosti roditelja:
rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.
Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.
Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škole u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba, za 2019.